Politiker Simone Bagger

Børne & Unge
området

Varetagelsen af forvaltningen af Børn og Unge området skal undersøges, således at vi kan fjerne det, der ikke skaber værdi og som spænder ben for, at daginstitutioner og skoler kan lykkes med deres kerneopgave.

De politiske rammer skal forbedres, for at skolerne kan tænke anderledes, når det kommer til at favne normaltbegavede børn med diagnoser. Jeg ser gerne udviklingen af NEST-klasser en skole i Værløse og en skole i Farum, såfremt der er børn til det.

Jeg vil udfordre, hvordan vi har indtænkt inklusion på nuværende tidspunkt. Vi skal finde en løsning, hvor forskningen omkring, hvad der skaber trivsel hos børnene bliver udgangspunktet. De politiske rammer og hverdagen skal mødes, så uro og mistrivsel nedbringes.

Jeg vil skabe rammer for differentieret undervisning. De 2-4 børn i hver klasse, der har let ved tingene, men som støjer eller bliver stille, fordi de keder sig skal ikke ende et sted, hvor de skifter skole i 6. klasse. De skal forblive sammen med deres venner gennem hele folkeskoletiden og i stedet løftes og udfordres på deres eget niveau.

Jeg vil forbedre indsatsen i PPR således, at vi nedbringer antallet af børn med særligt læringspotentiale, der fejlagtigt tildeles en diagnose.

Jeg vil understøtte det faglige fællesskab på tværs af skolerne og skabe konkurrencer. Vi skal tydeliggøre, støtte og udvikle børn, der har et særligt potentiale inden for eksempelvis matematik, fysik, dansk, historie og fremmedsprog, så de får mulighed for at møde ligesindede, være nysgerrige og få indsigt i faglige fællesskaber.

Jeg vil understøtte den enorme indsats fra klubber og fritidstilbud. De skaber rammer for fællesskab og sammenhold på tværs af skoler, som bidrager til at skabe sammenhold på tværs af kommunen. De tilbud, vi har i Furesø Kommune, skal vedblive at eksistere på lige vilkår og have tværgående tilbud, som eksempelvis den årlige dagslejr og mooncarrace for indskolingsbørn.

Som LA hele tiden har været fortaler og har arbejdet for at realisere, støtter jeg en skole i Jonstrup som underbygger det stigende antal familier, der flytter til byen. Skolen kan være med til at skabe en tryg start for børnene i området.

Vi skal forbedre informationsniveauet for private tiltag således, at forældre har mulighed for at finde det tilbud, som de mener bedst kan støtte og løfte deres barns udvikling.

Jeg ønsker, at forældre frit skal kunne vælge, hvilken skole og daginstitution deres barn skal gå på.

Vi ved, at ikke alle skoler eller daginstitutioner passer til alle børn. Der er ikke tale om en one size fits all. For at kunne favne, udvikle og støtte alle typer af børn, er det dejligt, at vi har private initiativer. Det øger muligheden for at alle børn: de følsomme, de introverte, de ekstroverte, de hurtige hjerner, og dem med særlige udfordringer, der kræver støtte alle kan finde et sted, der passer til dem.

Jeg ønsker, at vi måler alle skoler og daginstitutioner på deres succes med at støtte, løfte og udvikle de børn, de har ansvaret for, ligesom LA ønsker, at skoler og daginstitutioners særegenskaber kommer klart til udtryk, så forældre kan træffe et bevidst valg for deres børn.

Jeg ønsker at understøtte ”2-lærer-ordningen” i indskolingen, suppleret af en pædagog, der indgår på lige linje med lærerne i understøttelse af eleverne.

Jeg ønsker at understøtte, at lærere og skoleledere i meget højere grad får lov at skabe den skolekultur, som de mener bedst kan favne, støtte og løfte de elever, de møder i hverdagen.

Jeg ønsker, at der kommer fuld gennemsigtighed omkring økonomien i de offentlige tilbud til skolebørn efter skole. Alle institutioner, upåagtet om de er private eller offentlige, skal have de samme økonomiske vilkår.